Skip to content Skip to footer
Predstavljamo vam

Jeanneau Prestige 32 Fly

Cijene najma

Sezona I

06.04. - 24.05.
 • Tjedni najam: €2990

Sezona II

25.05. - 29.06.
 • Tjedni najam: €3490

Sezona III

30.06. - 31.08.
 • Tjedni najam: €3990
Popularno

Sezona IV

01.09. - 14.09.
 • Tjedni najam: €3490

Sezona V

15.09. - 02.11.
 • Tjedni najam: €2990

Sezona III

30.06. - 31.08.
 • Tjedni najam: €3990
Popularno

Sezona I

06.04. - 24.05.
 • Tjedni najam: €2990

Sezona II

25.05. - 29.06.
 • Tjedni najam: €3490

Sezona IV

01.09. - 14.09.
 • Tjedni najam: €3490

Sezona V

15.09. - 02.11.
 • Tjedni najam: €2990

Uvjeti najma

Kupnjom jednog od aranžmana, sa NAUTIK.HR zasnivate ugovorni odnos. Sve što je u našem programu objavljeno, za nas i za Vas predstavlja pravnu obvezu i cini sastavni dio Ugovora. Jedino su ovi uvjeti temelj za rješavanje eventualnih nastalih sporova izmedu nas. Stoga vas molimo pažljivo ih pročitajte.

Rezervirati plovilo možete e-mailom, telefonom ili putem web stranice nautik.hr. Iznajmljena plovila s kompletnom opremom mogu se koristiti samo nakon uredno reguliranog plaćanja (50% kod rezervacije, a ostatak najkasnije 4 tjedna prije početka najma). Korisnik je obvezan dostaviti najmodavcu popis s imenima i adresom članova posade 4 tjedna prije početka najma.

Najamnina sadrži naknadu za plovilo opremljeno po službenom cjeniku i inventarnoj listi NAUTIK.HR. U najamninu nisu uključeni ostali troškovi kao npr. hrana, gorivo ili vez u marinama. Plovilo se predaje korisniku s punim rezervoarom vode i goriva, u ispravnom i čistom stanju, te ga istog treba i vratiti.

Ukoliko korisnik iz bilo kojeg razloga ne može započeti s najmom plovila, slobodan je pronaći osobu koja preuzima njegova prava i obveze uz pristanak najmodavca. Ukoliko korisnik ne pronađe zamjenu najmodavac zadržava:

 • 30% najamnine za odustanak kao storno trošak,
 • 50% najamnine za odustanak do 4 tjedna prije početka najma,
 • 100% najamnine za odustanak do 2 tjedna prije početka najma.

Pri prijemu plovila polaže se kaucija (iznos je naveden u cjeniku) u gotovini ili kreditnom karticom. Kaucija se u potpunosti vraća nakon check out-a plovila u ugovorenom mjestu i vremenu, s pripadajućom opremom te ako na plovilu nema oštećenja.

Svako plovilo ima kasko i obavezno osiguranje za putnike. Ukoliko je plovilo oštećeno korisnik je obavezan snositi troškove popravka do visine iznosa kaucije. Troškove popravka koji prelaze iznos kaucije snosi osiguravajuće društvo. U slučaju grubog nemara ili u slučaju neprijavljenih šteta, korisnik snosi sve troškove. Osobno vlasništvo skippera i članova posade nije osigurano pa se preporućuje osiguranje u osobnom aranžmanu.

check in : SUBOTA od 16.00 h
check out: PETAK do 18.00 h

Predavat će se samo kompletno opremljena plovila, napunjena gorivom i u ispravnom stanju, a isto takvo stanje obvezno je i kod povratka broda. Prikriveni nedostaci plovila ili njegove opreme, koji najmodavcu kod check in-a plovila nisu mogli biti poznati kao i nedostaci koji eventualno nastanu nakon primopredaje, korisniku ne daje pravo da umanji cijenu najma. Ako daljnja vožnja iz bilo kojeg razloga nije moguća ili je prekoraćenje termina neizbježno, mora se zbog dobivanja uputa nazvati voditelja baze. Kod prekoraćenja termina zbog lošeg vremena, korisnik snosi sve troškove koji iz toga proizlaze za zajmodavca. Stoga se savjetuje sigurno planiranje rute. Korisnik se obvezuje vratiti plovilo na ugovoreno mjesto i vrijeme. Ukoliko zakasni sa vraćanjem plovila, korisnik jamči da ce za svako zakašnjenje do 3 sata platit iznos dnevnog najma, a za svako zakašnjenje preko 3 sata platiti trostruku dnevnu najamninu s dodatkom troškova koji su nastali za najmodavca zbog zakašnjelog vraćanja plovila. Zakašnjenje može biti opravdano samo u slučaju više sile, o čemu korisnik mora odmah obavijestiti najmodavca.

Najmodavac se obvezuje da će plovilo predati na ugovorenom mjestu i vremenu u ispravnom stanju. U slučaju da najmodavac nije u stanju rezervirano plovilo staviti na raspolaganje, može pripremiti drugo, u najmanju ruku istovjetno ili bolje plovilo za cijenu ugovorenog broda ili manji brod uz povrat razlike u cijeni, uključujući i eventualnu naknadu za smještaj za vrijeme čekanja plovila, a do visine iznosa ugovorene cijene broda za isto razdoblje. Ukoliko klijentu nakon 24 sata nije ponuđeno odgovarajuće plovilo, klijent može otkazati ugovor o najmu plovila prilikom čega najmodavac vraća uplaćeni iznos u cijelosti. Bilo koje drugo pravo na odštetu je isključeno.

Korisnicima plovila se napominje da s njim postupaju pažljivo i da se drže svih propisa. Korisnik mora posjedovati odgovarajuću dozvolu za upravljanje plovilom. Ako najmodavac dođe do zaključka da voditelj plovila ne raspolaže potrebnim znanjem i vještinom imati će mogućnost da uz najam skippera pribavi potrebito znanje ili će mu voditelj baze dodijeliti skippera za cijeli ugovoreni najam uz nadoplatu korisnika. Ako korisnik ne želi sam obavljati funkciju voditelja plovila, prije početka najma imenovat će voditelja. Taj je onda suodgovoran u odnosu prema najmodavcu. Za sve posljedice u svezi prepuštanja vođenja plovila neovlaštenim osobama odgovara korisnik. Korisnik se obvezuje da neće dati plovilo u podnajam, niti posuditi drugoj osobi, niti koristiti u komercijalne svrhe ili za profesionalni ribolov. Obavezuje se da će noću voziti samo po sigurnom vremenu, da neće ploviti izvan teritorijalnih voda Republike Hrvatske te da će poštovati carinske i ostale propise. Korisnik se obvezuje korektno voditi brodski dnevnik te brižljivo rukovati plovilom, inventarom i opremom. Korisnik je obvezan svakodnevno provjeravati razinu ulja i vode u motoru. Štete nastale uslijed nedostatka ulja i vode u motoru nisu osigurane i korisnik ih snosi na vlastiti trošak. Kod većih havarija, kao i kod sudjelovanja drugih brodova u njima, slučaj treba prijaviti nadležnoj Lučkoj kapetaniji i napraviti protokol (potpisan od obje strane) za osiguravajuće društvo. Isto tako o svemu treba obavijestiti najmodavca. Ukoliko korisnik ne izvrši obveze po navedenim uputama, teretiti će ga se za nastalu štetu. Korisnik potpisom check-in liste potvrđuje primitak plovila u stanju evidentiranom check- in listom, kako nadvodnog tako i podvodnog dijela plovila.

Najmodavac uzima u obzir samo one reklamacije koje su podnesene u pismenom obliku i to prilikom vraćanja plovila te potpisane od strane korisnika i najmodavca.

U slučaju nesporazuma ili spora težit će se mirnom rješenju. Ukoliko se isto ne riješi na navedeni način, za isto je nadležan sud prema sjedištu najmodavca.

 • Kaucija: €2500,
 • Uvjeti plaćanja: 50% pri rezervaciji i 50% mjesec dana prije chartera,
 • Primopredaja plovila se radi u Marini Trogir; Marina & Yacht Service Center Trogir, Put brodograditelja 16, 21220, Trogir,
 • Check-in je predviđen subotom od 16 sati, a Check-out se obavlja u petak do 18 sati,
 • Gorivo nije uključeno u cijenu; najmoprimac preuzima brod s punim tankom i vraća ga punog,
 • Za najam broda potrebno je posjedovati i predočiti važeću plovidbenu dozvolu,
 • Brod je osiguran kao i svi putnici na brodu do maks. broja dopuštenih osoba za taj brod,
 • TRANSIT LOG €160 (finalno čišćenje, posteljina, turistička taksa i ručnici),
 • Najam Skipera: €150 po danu.

Karakteristike broda

Oprema broda

Povratak na vrh